Cấp giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần 2

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần thứ hai số 185/2017/GCNCP-VSD-2 ngày 31/07/2019 do đăng ký chứng khoán bổ sung cho tổ chức đăng ký chứng khoán như sau:
Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt
Trụ sở chính: Đường Nguyễn Thị Định, phường Thanh Châu, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam
Điện thoại: 0226 3883 661
Fax: 0226 3883 126
Vốn điều lệ: 241,999,970,000 đồng
Đã đăng ký bổ sung chứng khoán tại VSD kể từ ngày 31/07/2019
Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt
Mã chứng khoán: DTD
Mã ISIN: VN000000DTD2
Sàn giao dịch: HNX
Mệnh giá: 10,000 đồng
Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
Số lượng chứng khoán bổ sung: 2,199,997 cổ phiếu
Giá trị chứng khoán bổ sung: 21,999,970,000 đồng
Tổng số lượng chứng khoán: 24,199,997 cổ phiếu
Tổng giá trị chứng khoán: 241,999,970,000 đồng
Hình thức đăng ký: Ghi sổ
Bắt đầu từ ngày 02/08/2019, VSD nhận lưu ký số chứng khoán đăng ký bổ sung trên.
(Theo VSD)
[Transition]
Vietnam Securities Depository (VSD) would like to announce to accept The second registration No. 185/2017 / GCNCP-VSD-2 dated July 31, 2019 due to additional securities registration for DTD as follows:
Issuser’s name: Thanh Dat Investment Development Joint Stock Company
Address: Nguyen Thi Đinh Street, Thanh Chau Ward, Phu Ly City, Ha Nam Province
Phone Number: 0226 3883 661
Fax: 0226 3883 126
The charter capital: 241,999,970,000 dong
Registered for additional securities at VSD since July 31, 2019
Securities name: Shares of Thanh Dat Investment Development Joint Stock Company
Securities code: DTD
ISIN: VN000000DTD2
Par value: 10,000 VND
Trading Platform: HNX
Securities type: Commom Share
Number of additional securities: 2,199,997
Additional securities value: 21,999,970,000 VND
Total amount of securities: 24,199,997
Total stock value: 241,999,970,000 VND
Registration method: Written
Starting from August 2, 2019, VSD will receive depository of the additional registered securities.
(Source: VSD)

Tin Liên Quan