Công bố Điều lệ mới theo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ vốn chủ sở hữu

Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư

Công ty cổ phần đầu tư phát triển Thành Đạt công bố Điều lệ mới đã sửa đổi theo kết quả thực tế của đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Chi tiết về Điều lệ mới mời Quý cổ đông/Nhà đầu tư xem tại đây 

Dear Shareholders/Investors

Thanh Dat Development Investment Joint Stock Company announced a new Charter amended according to the actual results of the share issuance to increase share capital from source owners.

Details of the New Exception Convention of Shareholders / Investors can be found here

Tin Liên Quan