CÔNG BỐ THÔNG TIN THAY ĐỔI NGÀNH NGHỀ ĐĂNG KÝ KINH DOANH

Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư

Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt xin công bố thông tin về việc “Thay đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh” theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 81/2021/NQ-HĐQT ngày 28/07/2021.

Chi tiết thông tin xin mời Quý cổ đông/Nhà đầu tư xem tại đây

 

Dear Shareholders/Investors

Thanh Dat Development Consulting Joint Stock Company would like to announce information about the job “Change the registered business line” according to the Resolution of the Board of Directors No. 81/2021 / NQ-HĐQT dated July 28, 2021.

For more information, please see here

 

Tin Liên Quan