Công bố thông tin về việc UBCKNN nhận được báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động

Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư

Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt xin công bố thông tin về việc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo nhận được Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động số 86/2021/BC.

Chi tiết thông tin xin mời Quý cổ đông/Nhà đầu tư xem tại đây.

Dear Shareholders/Investors

Thanh Dat Development Investment Joint Stock Company would like to announce information on the issuance of the State certificate to announce the results of the share issuance under the performance program for employees No. 86/2021 / BC.

For detailed information, please see here.

Tin Liên Quan