CTCP Đầu tư và Phát triển Thành Đạt nhận được Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần thứ 3

CTCP Đầu tư và Phát triển Thành Đạt đã nhận được giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần thứ ba số 185/2017/GCNCP-VSD-3 ngày 28/10/2019 do đăng ký chứng khoán. Theo đó,

  • Số lượng chứng khoán bổ sung: 381.000 cổ phiếu
  • Giá trị chứng khoán bổ sung: 3,810,000,000 đồng
  • Tồng số lượng chứng khoán: 24.580.997 cổ phiếu
  • Tổng giá trị chứng khoán: 245,809,970,000 đồng

Bắt đầu từ ngày 30/10/2019, VSD nhận đăng ký chứng khoán bổ sung trên.

Nguồn: www.vsd.vn

[English version]

Thanh Dat Investment and Development Joint Stock Company was received The third certificate of securities registration had been changed No 185/2017/GCNCP-VSD-3 on October 28, 2019. According to,

  • The number of additional stocks: 381.000
  • Value of additional stocks: 3,810,000,000 VND
  • Total number of stocks:24.580.997
  • Total value of stocks: 245,809,970,000 VND

Beginning October 30, 2019, VSD receives depository of the additional registered securities.

Source: www.vsd.vn

 

 

 

Tin Liên Quan