Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty

Tại Đại hội đồng cổ đông 2021 đã thông qua việc Sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty.

Chi tiết xem tại đây

Details see here

Tin Liên Quan