KHAI THÁC KHOÁNG SẢN

Khai thác khoáng sản

Hiện nay, Công ty đang khai thác khoáng sản tại hai mỏ cát là Mỏ cát B.4.1 và B.4.2. Đây là 2 mỏ cát tiếp giáp tại khu vực bãi bồi sông Hồng thuộc địa bàn xã Mộc Bắc, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.

  • Mỏ cát B.4.1: được cấp phép khai thác theo giấy phép số 22/GP- UBND của ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Nam. Trữ lượng khai thác: 1.952.808 m3, thời gian khai thác là 12 năm đến năm 2028, công suất đạt 180.000 m3/năm, diện tích mỏ: 34,77 ha.
  • Mỏ cát B.4.2: được cấp phép khai thác theo giấy phép số 54/GP- UBND của ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Nam. Trữ lượng khai thác: 1.196.482 m3, thời gian khai thác là 12 năm đến năm 2028, công suất đạt 98.600 m3/năm, diện tích mỏ: 18,5 ha.

Hiện tại Công ty đang tiếp tục triển khai hoạt động khai thác cát tại 2 mỏ này đồng thời cũng đề xuất xây dựng dự án trình lên cấp tỉnh về việc xin cấp phép khai thác các mỏ cát lân cận. Đây cũng là một hướng đi tốt tạo điều kiện phát triển ổn định và nguồn thu trong tương lai.

[English version]

Mining

Currently the company is exploiting minerals at two sand mines named B.4.1 and B.4.2. These two sand mines are close to the Red River and in Moc Bac commune, Duy Tien district, Ha Nam province.

  • B.4.1 Sand Mine: licensed to exploit under license No. 22 / GP- UBND of the People’s Committee of Ha Nam province. Exploitation reserve: 1,952,808 m3, exploitation time is 12 years until 2028, the capacity reaches 180,000 m3 / year, the mine area is 34.77 ha.
  • B.4.2 Sand mine: licensed to exploit under license No. 54 / GP- UBND of the People’s Committee of Ha Nam province. Exploitation reserve: 1,196,482 m3, exploitation time is 12 years until 2028, the capacity reaches 98,600 m3 / year, the mine area: 18,5 ha.

Currently, the company is mining at these two mines and also trying to get permission to exploit nearby sand mines by proposes these projects to the People’s Committee of Ha Nam province. This is also a good plan to create stable development conditions and future revenues.

Tin Liên Quan