NGUYỄN MẠNH TUYỂN – ỦY VIÊN HĐQT, PHÓ GIÁM ĐỐC, KẾ TOÁN TRƯỞNG – ĐĂNG KÝ MUA 170.000 CP

– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Mạnh Tuyển
– Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng
– Mã chứng khoán: DTD
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 605.000 CP (tỷ lệ 2,75%)
– Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 170.000 CP
– Mục đích thực hiện giao dịch: tăng tỷ lệ sở hữu
– Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
– Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 17/07/2019
– Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 15/08/2019.

(Theo HNX)

[TRANSLATION]
– Name of issuer: Thanh Dat Investment Development JSC
– Stock code: DTD
– Securities type: Common stock
– Name of person discharging managerial responsibility /Director: Nguyen Manh Tuyen
– Position in the listed company: Member of the Board, Chief Accountant
– Number of shares held by the shareholder before transaction: 605,000 shares (2.75%)
– Nature of transaction: Order matching & negotiation
– Number of shares to be acquired: 170,000 shares
– Reason for transaction: Increase shareholding
– Expected Start date of transaction: 17/07/2019
– Expected End date of transaction: 15/08/2019
(Source: HNX)

Tin Liên Quan