Ông Nguyễn Mạnh Tuyển – Phó chủ tịch – đã mua 170.000 CP

Ngày 07/08/2019, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội công bố đã nhận được báo cáo kết quả giao dịch của ông Nguyễn Mạnh Tuyển – Ủy viên HĐQT, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty CP Đầu tư Phát triển Thành Đạt. Cụ thể

– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Mạnh Tuyển
– Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng
– Mã chứng khoán: DTD
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 605.000 CP (tỷ lệ 2,5%)
– Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 170.000 CP
– Số lượng cổ phiếu đã mua: 170.000 CP
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 775.000 CP (tỷ lệ 3,2%)
– Ngày bắt đầu giao dịch: 16/07/2019
– Ngày kết thúc giao dịch: 05/08/2019.

Nguồn: HNX

[English version]

August 08, 2019, Hanoi Stock Exchange announced Mr Nguyen Manh Tuyen’s result of transaction as a BOD member, Deputy Director, CAC of Thanh Dat investment development JSC. Detail below:

– Name of issuer: Thanh Dat Investment Development JSC
– Stock code: DTD
– Securities type: Common stock
– Name of person discharging managerial responsibility /Director: Nguyen Manh Tuyen
– Position in the listed company: Member of BOD, Deputy Director, Chief Accountant
– Number of shares held by the shareholder before transaction: 605,000 shares
– Number of shares registered for acquisition: 170,000 shares
– Number of shares acquired: 170,000 shares
– Total holding following transaction: 775,000 shares
– Total percentage holding following transaction: 3.2%
– Start date of transaction: 16/07/2019
– End date of transaction: 05/08/2019

Source: HNX

Tin Liên Quan