UBCKNN nhận được báo cáo phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu của CTCP Đầu tư phát triển Thành Đạt

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được báo cáo phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu số 01/BCPH-DTD ngày 14/5/2019 của CTCP Đầu tư phát triển Thành Đạt (Mã CK: DTD). Phương án phát hành của Công ty thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 số 01/2019/DTD ngày 20/4/2019, Nghị quyết HĐQT số 02/2019/DTD/NQ-HĐQT ngày 14/5/2019 về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty và các quy định của pháp luật.

UBCKNN

[TRANSLATION]

State Security Commission of Vietnam (SSC) received a report on issuing shares from owners’ equity No. 01 / BCPH-DTD on May 14, 2019, of Thanh Dat Development Investment JSC (Ticker: DTD). The issuance plan of the Company shall comply with the Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders in 2019 No. 01/2019 / DTD dated April 20, 2019, and the Resolution No. 02/2019 / DTD / NQ-HĐQT dated 14/5/2019 on the implementation of plans to issue shares from the Company’s equity and legal provisions.

SSC

Tin Liên Quan