UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của CTCP Đầu tư Phát triển Thành Đạt

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu số 18/2021/DTD ngày 29/4/2021 của CTCP Đầu tư Phát triển Thành Đạt (Công ty/Mã CK: DTD). Phương án phát hành của Công ty thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/4/2021, Nghị quyết HĐQT số 02/2021/NQ-HĐQT ngày 29/4/2021 về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và các quy định của pháp luật.

Nguồn: www.ssc.gov.vn

Chi tiết xem tại đây!

Dear Shareholders/ Investors,

The State Securities Commission received the report on the issuance of shares to increase share capital from equity, No. 18/2021/DTD dated April 29, 2021 of Thanh Dat Development Investment Joint Stock Company (Company/Security code: DTD). The issuance plan of the Company is implemented in accordance with the Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders in 2021 No. 01/2021/NQ-ĐHĐĐD dated April 19, 2021, Resolution of the Board of Directors No. 02/2021/NQ-HĐQT dated April 29, 2021 on the implementation of the plan to issue shares to increase share capital from equity sources and the provisions of law.

Source: www.ssc.gov.vn

More details in here.

Tin Liên Quan