NGUYỄN HUY CƯƠNG – CHỦ TỊCH HĐQT – ĐÃ MUA 298.000 CP

 • Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Huy Cương
 • Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT
 • Mã chứng khoán: DTD
 • Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 6.900.000 CP (tỷ lệ 28,07%)
 • Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 300.000 CP
 • Số lượng cổ phiếu đã mua: 298.000 CP
 • Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 7.198.000 CP (tỷ lệ 29,28%)
 • Ngày bắt đầu giao dịch: 29/11/2019
 • Ngày kết thúc giao dịch: 10/12/2019

[English version]

 • Name of individual performing the transaction: Nguyen Huy Cuong
 • Current position: Chairman of BOD
 • Stock code: DTD
 • Number of shares held before trading: 6,900,000 shares (rate of 28.07%)
 • Number of shares registered to buy: 300,000 shares
 • Number of shares purchased: 298,000 shares
 • Number of shares held after the transaction: 7,198,000 shares (rate of 29.28%)
 • Trading start date: November 29, 2019
 • Tranding end date: December 10, 2019

 

 

Tin Liên Quan