ÔNG NGUYỄN HUY CƯƠNG – CHỦ TỊCH HĐQT – ĐÃ MUA 450.000 CP

– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Huy Cương
– Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT
– Mã chứng khoán: DTD
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 5.000.000 CP (tỷ lệ 22,73%)
– Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 450.000 CP
– Số lượng cổ phiếu đã mua: 450.000 CP
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 5.450.000 CP (tỷ lệ 24,77%)
– Ngày bắt đầu giao dịch: 22/04/2019
– Ngày kết thúc giao dịch: 21/05/2019.

(Theo HNX)

[TRANSLATION]

- Name of individual performing the transaction: Nguyen Huy Cuong
- Current position: Chairman of the Board
- Stock code: DTD
- Number of shares held before trading: 5,000,000 shares (22.73%)
- Number of shares registered to buy: 450,000 shares
- Number of shares bought: 450,000 shares
- Number of shares held after the transaction: 5.50 million shares (24.77%)
- Transaction start date: April 22, 2019
- Transaction end date: May 21, 2019.
                                                                                   (Source:HNX)

Tin Liên Quan