Thay đổi Giấy đăng ký doanh nghiệp lần thứ 19

Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư

HĐQT CTCP Đầu tư Phát triển Thành Đạt xin thông báo đã nhận được Giấy đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 19 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Nam cấp ngày 16/10/2019. Chi tiết như sau:

  • Thông tin trước khi thay đổi: Vốn điều lệ: 241.999.970.000 đồng.
  • Thông tin sau khi thay đổi: Vốn điều lệ: 245.809.970.000 đồng.
  • Lý do thay đổi: Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động.

Chi tiết xem tại đây.

 

[ENG Version]

Dear Shareholders / Investors

The Board of Directors Thanh Dat Investment and Development received the 19th amended Business Registration Certificate issued by the Department of Planning and Investment of Ha Nam Province on October 16, 2019. Details are as follows:

Information before change: Charter capital: VND 241,999,970,000.
Information after change: Charter capital: VND 245,809,970,000.
Reason for change: Issuance of ESOP shares

More details please download here.

 

 

 

 

 

Tin Liên Quan