Trần Việt Đức – Tổng giám đốc – Đăng ký bán 60.000 cổ phiếu

– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Trần Việt Đức
– Chức vụ hiện nay tại TCNY: Tổng Giám đốc
– Mã chứng khoán: DTD
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.011.759 CP (tỷ lệ 2,36%)
– Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 60.000 CP
– Mục đích thực hiện giao dịch: mục đích cá nhân
– Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
– Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 08/06/2023
– Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 06/07/2023.

English version

– Name of the individual performing the transaction: Tran Viet Duc
– Current position at listed company: General Director
– Stock sticker: DTD
– Number of shares held before trading: 1,011,759 shares (ratio of 2.36%)
– Number of shares registered to sell: 60,000 shares
– Purpose of trading: personal purpose
– Trading method: Negotiating and matching orders
– Expected start date of trading: 08/06/2023
– Expected closing date of the transaction: 06/07/2023.

Tin Liên Quan