Trần Việt Đức – Tổng giám đốc – Đăng ký mua 300.400 cổ phiếu

– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Trần Việt Đức
– Chức vụ hiện nay tại TCNY: Tổng Giám đốc
– Mã chứng khoán: DTD
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 299.600 CP (tỷ lệ 1,09%)
– Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 300.400 CP
– Mục đích thực hiện giao dịch: Cơ cấu danh mục đầu tư
– Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
– Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 10/05/2021
– Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 08/06/2021.

English version

– Name of the individual performing the transaction: Tran Viet Duc
– Current position at listed company: General Director
– Stock sticker: DTD
– Number of shares held before trading: 299,600 shares (ratio of 1.09%)
– Number of shares registered to buy: 300,400 shares
– Purpose of trading: Portfolio structure
– Trading method: Negotiating and matching orders
– Expected start date of trading: 10/05/2021
– Expected closing date of the transaction: 08/06/2021.

Tin Liên Quan