Ngày 22/11/2019, ngày giao dịch đầu tiên 381.000 cổ phiếu niêm yết bổ sung

–       Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt
–       Mã chứng khoán: DTD
–       Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
–       Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
–       Số lượng cổ phiếu niêm yết bổ sung: 381.000 cổ phiếu
–       Giá trị cổ phiếu niêm yết bổ sung: 3.810.000.000 đồng
–       Tổng số lượng cổ phiếu niêm yết: 24.580.997 cổ phiếu
–       Tổng giá trị cổ phiếu niêm yết (theo mệnh giá): 245.809.970.000 đồng
–       Ngày giao dịch chính thức: Thứ Sáu, ngày 22/11/2019

[English version]

–       Name of the issuer: Thanh Dat Investment Development JSC
–       Stock code: DTD
–       Securities type: common stock
–       Par value: VND 10,000/share
–       Total additional listed volume: 381,000 shares
–       Total additional listed par value: VND 3,810,000,000
–       Total listed volume after additional listing: 24,580,997 shares
–       Total listed par value after additional listing: VND 245,809,970,000
–       First trading date: 22/11/2019

Tin Liên Quan