Nguyễn Huy Cương – Chủ tịch HĐQT – Đăng ký mua 300.000 cổ phiếu

– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Huy Cương
– Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT
– Mã chứng khoán: DTD
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 6.600.000 CP (tỷ lệ 27,27%)
– Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 300.000 CP
– Mục đích thực hiện giao dịch: cơ cấu danh mục đầu tư
– Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
– Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 18/09/2019
– Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 17/10/2019.

[TRANSLATION]

TRANSLATION]
– Name of individual performing the transaction: Nguyen Huy Cuong
– Current position at TCNY: Chairman of Board of directors
– Stock code: DTD
– Number of shares held before trading: 6,600,000 shares (27.27%)
– Number of shares registered to buy: 300,000 shares
– Purpose of making the transaction: structure of investment portfolio
– Trading method: Matching order and negotiation.
– Expected trading date: September 18, 2019
– Expected closing date: October 17, 2019.9

 

 

 

 

Tin Liên Quan