TRẦN VIỆT ĐỨC – TỔNG GIÁM ĐỐC – ĐÃ MUA 300.400 CP

– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Trần Việt Đức
– Chức vụ hiện nay tại TCNY: Tổng Giám đốc
– Mã chứng khoán: DTD
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 299.600 CP (tỷ lệ 1,09%)
– Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 300.400 CP
– Số lượng cổ phiếu đã mua: 300.400 CP
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 600.000 CP (tỷ lệ 2,18%)
– Ngày bắt đầu giao dịch: 10/05/2021
– Ngày kết thúc giao dịch: 01/06/2021.

English version:

– Name of the individual performing the transaction: Tran Viet Duc
– Current position at listed company: General Director
– Stock ticker: DTD
– Number of shares held before trading: 299,600 shares (ratio of 1.09%)
– Number of shares registered to buy: 300,400 shares
– Number of shares bought: 300,400 shares
– Number of shares held after trading: 600,000 shares (ratio 2.18%)
– Trading start date: 10/05/2021
– Closing date of transaction: 01/06/2021.

Tin Liên Quan