NHÀ MÁY NƯỚC SẠCH LIÊM TUYỀN

Căn cứ vào Quyết định số: 1055/QĐ-UBND ngày 03/10/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về Phê duyệt kết quả lựa chọn doanh nghiệp quản lý, vận hành và khai thác công trình Hệ thống cấp nước sạch liên xã Liêm Tuyền, Liêm Tiết huyện Thanh Liêm tỉnh Hà Nam. Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Thành Đạt là đơn vị được UBND tỉnh Hà Nam lựa chọn là đơn vị quản lý, vận hành và khai thác công trình này. 

Đây là nhà máy có tổng kinh phí dự án lên đến 46,6 tỷ đồng với công suất 4500 m3/ngày – đêm, bể chứa nước dung tích 500 m3. Nhà máy được kì vọng sẽ cung cấp đầy đủ nguồn nước sạch cho người dân trong khu vực. Kinh phí dự án được Nhà nước hỗ trợ 60%, còn lại là của đơn vị quản lý, ở đây là Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Thành Đạt.

Việc triển khai tiếp quản và khai thác nhà máy nước sạch Liêm Tuyền đã được Công ty triển khai từ năm 2014 với mục tiêu chính là đảm bảo an sinh xã hội, đảm bảo nguồn nước sạch cho người dân trong vùng. Tuy rằng doanh thu từ việc kinh doanh nước sạch tại nhà máy nước không cao, chỉ khoảng 300-500 triệu đồng/ tháng, nhưng việc triển khai quản lý vận hành nhà máy nước cũng giúp Công ty tạo ra hình ảnh tốt với cộng đồng và người dân địa phương.

Thông tin tóm tắt

CÔNG SUẤT THIẾT KẾ:

Mở rộng quy mô, nâng công suất nhà máy để đảm bảo sinh hoạt đến năm 2030 cho nhân dân các xã Liêm Tuyền, Liêm Tiết với tiêu chuẩn 100lít/người/ngày-đêm. Cấp cho cơ sở 2 bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức với tiêu chuẩn 300lít/người/ngày-đêm và khu đô thị mới Liêm Tuyền, Liêm Tiết (Khu đô thị APEC) với tiêu chuẩn 100lít/người/ngày-đêm nâng công suất của trạm xử lý nước từ 2600m3/ngày-đêm lên 4500m3ngày-đêm.

Nhà máy đã đi vào vận hành từ tháng 2/2015 vận hành tương đối ổn định, nước sạch đáp cứng được tiêu chuẩn quy định (3 tháng 1 lần xét nghiệm theo tiêu chuẩn 02 Bộ y tế tại trung tâm y tế dự phòng tỉnh). Nguồn nước lấy nước mặt tại sông Châu Giang, hệ thống sản xuất nước sạch hoạt động tốt, hệ thống đường ống ổn định.

 TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ, VẬN HÀNH CÔNG TRÌNH CỦA DOANH NGHIỆP

Với biên chế:  + Cán bộ quản lý         : 01

+ Công nhân vận hành : 04

Cán bộ được đào tạo đúng chuyên ngành về nước và có nhiều năm kinh nghiệm về vận hành nhà máy nước. Hiện tại có 2160 hộ dân đang sử dụng dịch vụ vủa nhà máy lượng nước tiêu thụ bình quân 27000 m3/tháng. Tỷ lệ thất thoát nước hàng tháng 19-21%.

[English version]

Based on Decision No. 1055/QD-UBND dated October 3, 2014 of the People’s Committee of Ha Nam province, Thanh Dat Investment and Development Joint Stock Company is the unit selected to manage, operate and exploit project: clean water supply systems in Liem Tuyen ward, Liem Tiet district, Thanh Liem district, Ha Nam province.

Total project cost is up to 46.6 billion VND with the capacity of 4500 m3/day-night, water storage tank 500 m3. The factory is expected to provide enough clean water for people in the area. The project funded by the State is 60%, the rest is from the management unit – Thanh Dat Development Investment Joint Stock Company.

The operating of Liem Tuyen water plant has been deployed since 2014. Although the revenue from this project plant is not high, only about VND 300-500 million/month, the management and operation this plant helps the Company to create a good image for the community and the locals.

DESIGN CAPACITY:

Expanding the scale, raising the capacity of the plant to ensure living for the people of Liem Tuyen and Liem Tiet ward with the standard of 100 liters/person/day-night by 2030. The plant provides to Bach Mai and Viet Duc hospitals with a standard of 300 liters/person/day-night and Liem Tuyen and new APEC Urban Area with the standard of 100 liters/person/day-night, increasing the capacity of water plant from 2600m3/day-night to 4500m3/day-night.

The plant has been started to operate since February 2015, water plant is meet the prescribed standards.

ORGANIZATION OF MANAGEMENT AND OPERATION OF PLANT

With payroll: + Manager: 01

+ Operators: 04

Staffs are trained in water specialized major and have many experience years in operating water plants. Currently, there are 2160 households using the service of the plant, the average water consumption is 27,000 m3/month. The monthly water loss rate is 19-21%.

 

Tin Liên Quan