TRẠM TRỘN BÊ TÔNG

Giới thiệu chung

Trạm trộn bê tông Thành Đạt là một bộ phận sản xuất độc lập, có vai trò quan trọng giúp Thành Đạt hoàn thành chuỗi cung ứng trong lĩnh vực xây lắp và xây dựng hạ tầng. Trạm trộn bê tông tập trung chủ yếu là cung cấp betong tươi phục vụ cho các công trình do Thành Đạt là chủ đầu tư hoặc nhà thầu. Ngoài ra, một phần sản lượng của Trạm cũng được cung cấp cho các đơn vị khác và nhu cầu của nhân dân trong tỉnh.

Năng lực sản xuất

Thiết kế: 03 silo

Công suất: 90 m³/h và 120 m³/h

Phương tiện: 02 xe tải bơm bơm KCPRZ và 15 chục xe bồn.

Thông tin liên hệ

Địa chỉ: Xã Thanh Thủy, Huyện Thanh Liêm, Tỉnh Hà nam

Quản lý: Ông Nguyễn Quang Anh

[ENGLISH VERSION]

Overview

Thanh Dat concrete batching plant is an independent production unit, playing an important role in helping Thanh Dat complete the supply chain in the field of construction and construction of infrastructure. The concrete batching plant is mainly focused on providing fresh concrete to serve the projects invested by Thanh Dat or the contractor. In addition, a part of quantity is also provided to other units and the needs of the people in the province.

Production capacity

Design: 03 silos

Capacity: 90 m³ / h and 120 m³ / h

Transport: 02 KCPRZ pump trucks and 15 dozen tank trucks.

Manager: Mr. Nguyen Quang Anh

Factory: Thanh Thuy Wards, Thanh Liem District, Ha Nam Province 

 

Tin Liên Quan