Góc tin tức

Công bố thông tin về việc UBCKNN nhận được báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động

By : 10/08/2021
Công bố thông tin về việc UBCKNN nhận được báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động

Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt xin công bố thông tin về việc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo nhận được Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động số 86/2021/BC. Chi tiết thông tin xin mời Quý cổ đông/Nhà đầu tư xem tại đây. Dear Shareholders/Investors Thanh Dat Development Investment Joint Stock Company would like to announce information on the issuance of the State certificate to announce the results of the...Đọc Thêm

Xem thêm

Công bố thông tin thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký Kinh doanh lần thứ 21

By : 10/08/2021
Công bố thông tin thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký Kinh doanh lần thứ 21

Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt xin công bố thông tin về việc Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 21 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Hà Nam cấp ngày 09/08/2021. Chi tiết xin mời Quý cổ đông/ Nhà đầu tư xem tại đây Dear Shareholders/Investors Thanh Dat Development Consulting Joint Stock Company would like to announce the change of the 21st Business Registration Certificate issued by the Department of Planning and Investment of Ha Nam Province on August...Đọc Thêm

Xem thêm

Công bố thông tin thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán lần thứ 06

By : 06/08/2021
Công bố thông tin thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán lần thứ 06

Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt xin công bố thông tin về việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán lần thứ sáu số 185/2017/GCNCP-VSD-6 ngày 06/08/2021 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cấp. Chi tiết thông tin xin mời Quý cổ đông/Nhà đầu tư xem tại đây. Dear Shareholders/Investors Thanh Dat Development Investment Joint Stock Company would like to announce the change of the 6th Securities Registration Certificate No. 185/2017/GCNCP-VSD-6 dated August...Đọc Thêm

Xem thêm

Công bố thay đổi số lượng cổ phiếu lưu hành và báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động

By : 02/08/2021
Công bố thay đổi số lượng cổ phiếu lưu hành và báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động

Kính gửi Quý cổ đông/ Nhà đầu tư Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt xin thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết và báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động  sau khi phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động. Chi tiết xem tại đây. Dear Shareholders/Investors Thanh Dat Development Investment Joint Stock Company would like to announce to change the number of voting shares and the results of issuing shares...Đọc Thêm

Xem thêm

Công bố Nghị quyết HĐQT về việc sửa đổi Điều lệ

By : 02/08/2021
Công bố Nghị quyết HĐQT về việc sửa đổi Điều lệ

Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư Công ty cổ phần đầu tư phát triển Thành Đạt công bố Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi Điều lệ do phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Chi tiết về Nghị quyết mời Quý cổ đông/Nhà đầu tư xem tại đây Chi tiết về Điều lệ mời Quý cổ đông/Nhà đầu tư xem tại đây   Dear Shareholders/Investors Thanh Dat Development Investment Joint Stock Company announced the Resolution of the Board of Directors on the change of the Charter...Đọc Thêm

Xem thêm

Công bố Điều lệ mới theo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ vốn chủ sở hữu

By : 02/08/2021
Công bố Điều lệ mới theo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ vốn chủ sở hữu

Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư Công ty cổ phần đầu tư phát triển Thành Đạt công bố Điều lệ mới đã sửa đổi theo kết quả thực tế của đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Chi tiết về Điều lệ mới mời Quý cổ đông/Nhà đầu tư xem tại đây  Dear Shareholders/Investors Thanh Dat Development Investment Joint Stock Company announced a new Charter amended according to the actual results of the share issuance to increase share capital from source owners. Details of...Đọc Thêm

Xem thêm

Công bố thông tin về việc “UBCKNN nhận được báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu “

By : 02/08/2021
Công bố thông tin về việc “UBCKNN nhận được báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu “

Kính gửi Quý cổ đông/ Nhà đầu tư Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt xin thông báo nhận được xác nhận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc đã nhận được báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Chi tiết thông tin mời Qúy cổ đông/Nhà đầu tư xem tại đây.   Dear Shareholders/Investors Thanh Dat Development Consulting Company would like to announce that it has received the confirmation of the State Certificate of the reported work on the...Đọc Thêm

Xem thêm

CÔNG BỐ THÔNG TIN THAY ĐỔI NGÀNH NGHỀ ĐĂNG KÝ KINH DOANH

By : 28/07/2021
CÔNG BỐ THÔNG TIN THAY ĐỔI NGÀNH NGHỀ ĐĂNG KÝ KINH DOANH

Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt xin công bố thông tin về việc “Thay đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh” theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 81/2021/NQ-HĐQT ngày 28/07/2021. Chi tiết thông tin xin mời Quý cổ đông/Nhà đầu tư xem tại đây   Dear Shareholders/Investors Thanh Dat Development Consulting Joint Stock Company would like to announce information about the job “Change the registered business line” according to the Resolution of the Board...Đọc Thêm

Xem thêm

CÔNG BỐ BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY CHO KỲ BÁO CÁO 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2021

By : 27/07/2021
CÔNG BỐ BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY CHO KỲ BÁO CÁO 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2021

Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt xin trân trọng kính gửi đến Quý cổ đông và Nhà đầu tư Báo cáo tình hình quản trị công ty cho kỳ báo cáo 6 tháng đầu năm 2021. Chi tiết về báo cáo, kính mời Quý cổ đông và Nhà đầu tư xem tại đây Dear Shareholders/Investors Thanh Dat Development Consulting Company would like to send to Shareholders and Investors the Report on the Company’s management for the first 6 months of 2021. For details on the report, please see here   ...Đọc Thêm

Xem thêm