Góc tin tức

Nghị quyết hội đồng quản trị về việc chi trả cổ tức và ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền

By : 02/07/2021
Nghị quyết hội đồng quản trị về việc chi trả cổ tức và ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền

Kính thưa Quý cổ đông/ Nhà đầu tư, Hội đồng quản trị công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt đã thực hiện họp và thông qua việc chi trả cổ tức 3% với ngày thanh toán là ngày 12/08/2021 và  ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền vào ngày 14/07/2021. Chi tiết xem tại đây. The Board of Directors of Thanh Dat Development Investment Joint Stock Company held a meeting and approved the payment of a dividend of 3% with the payment date being August 12, 2021 and the last registration...Đọc Thêm

Xem thêm

THÔNG BÁO VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG NHẬN CỔ PHIẾU PHÁT HÀNH DO TĂNG VỐN TỪ NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU

By : 29/06/2021
THÔNG BÁO VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG NHẬN CỔ PHIẾU PHÁT HÀNH DO TĂNG VỐN TỪ NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU

Kính thưa Cổ đông/Nhà đầu tư Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông năm 2021, CTCP Đầu tư Phát Triển Thành Đạt xin trân trọng thông báo ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ phiếu phát hành do tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu là ngày 14/07/2021. Chi tiết xem tại đây: https://www.vsd.vn/vi/ad/142879 Dear Shareholders/Investors To implement the Resolution of the General Meeting of Shareholders in 2021, Thanh Dat Investment and Development Joint Stock Company is pleased to announce that the last registration date to...Đọc Thêm

Xem thêm

Nghị quyết hội đồng quản trị thông qua ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành do thực hiện tăng cổ phiếu từ vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu

By : 25/06/2021
Nghị quyết hội đồng quản trị thông qua ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành do thực hiện tăng cổ phiếu từ vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu

Kính thưa Quý cổ đông/ Nhà đầu tư, Hội đồng quản trị công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt đã thực hiện họp và thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành do thực hiện tăng cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu là ngày 14/07/2021. Chi tiết xem tại đây. Dear Shareholders/Investors, The Board of Directors of Thanh Dat Development Investment Joint Stock Company has held a meeting and approved the last registration date to exercise the right to receive shares issued due...Đọc Thêm

Xem thêm

UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của CTCP Đầu tư Phát triển Thành Đạt

By : 25/06/2021
UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của CTCP Đầu tư Phát triển Thành Đạt

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu số 18/2021/DTD ngày 29/4/2021 của CTCP Đầu tư Phát triển Thành Đạt (Công ty/Mã CK: DTD). Phương án phát hành của Công ty thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/4/2021, Nghị quyết HĐQT số 02/2021/NQ-HĐQT ngày 29/4/2021 về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu...Đọc Thêm

Xem thêm

CBTT NGHỊ QUYẾT HĐQT THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THƯỞNG THEO CHƯƠNG TRÌNH LƯA CHỌN NGƯỜI LAO ĐỘNG

By : 09/06/2021
CBTT NGHỊ QUYẾT HĐQT THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THƯỞNG THEO CHƯƠNG TRÌNH LƯA CHỌN NGƯỜI LAO ĐỘNG

Kính gửi Quý cổ đông/ Nhà đầu tư! Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt xin công bố NQ HĐQT v/v thông qua thực hiện phương án phát hành cổ phiếu thưởng theo chương trình lựa chọn người lao động năm 2021. Chi tiết vui lòng xem tại đây. [ENG Version] Dear Shareholders and Investors! Board of Directors Thanh Dat Investment and Development announced the Board’s Resolution on the approval of the bonus share issuance program under the employee program in 2021. ...Đọc Thêm

Xem thêm

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ VIỆC KÝ KẾT HỢP ĐỒNG KINH TẾ GIỮA CTCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THÀNH ĐẠT VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN NĂM 2021

By : 27/05/2021
NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ VIỆC KÝ KẾT HỢP ĐỒNG KINH TẾ GIỮA CTCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THÀNH ĐẠT VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN NĂM 2021

Kính gửi Cổ đông/ Nhà đầu tư, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt xin công bố thông tin Nghị quyết hội đồng quản trị về việc ký kết hợp đồng kinh tế giữa Công ty và các bên có liên quan. Chi tiết xem tại đây. Dear Shareholders/Investors, The Board of Directors of Thanh Dat Development Investment Joint Stock Company would like to announce the Resolution of the Board of Directors on the signing of economic contracts between the Company and related parties. See details here. ...Đọc Thêm

Xem thêm

Nghị quyết hội đồng quản trị về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán

By : 26/05/2021
Nghị quyết hội đồng quản trị về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán

Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư HĐQT CTCP Đầu tư Phát triển Thành Đạt xin Công bố thông tin về việc lựa chọn Công ty TNHH PKF Việt Nam làm đơn vị kiểm toán cho công ty. Chi tiết xem tại đây Dear Shareholders/Investors The Board of Directors of Thanh Dat Development Investment Joint Stock Company would like to disclose information about the selection of PKF Vietnam Co., Ltd. as the audit unit for the company. See details here.   ...Đọc Thêm

Xem thêm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ I/2021

By : 29/04/2021
BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ I/2021

Kính gửi Quý Cổ đông/ Nhà đầu tư,Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt xin công bố Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất Quý 1/ 2021 của công ty tại link đính kèm. Trân trọng! BCTC hợp nhất quý 1  và giải trình xem tại đây. BCTC riêng quý 1 và giải trình xem tại đây.   Dear Shareholders / Investors, Thanh Dat Development Investment Joint Stock Company would like to publish the separate and consolidated financial statements of the company in the first quarter of 2021 at the attached link. Best regards! Q1...Đọc Thêm

Xem thêm

Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT về việc triển khai phương án Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ Nguồn vốn chủ sở hữu

By : 29/04/2021
Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT về việc triển khai phương án Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ Nguồn vốn chủ sở hữu

Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư, HĐQT CTCP Đầu tư Phát triển Thành Đạt xin công bố Nghị quyết HĐQT về việc triển khai phương án Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Chi tiết vui lòng xem tại đây. [ENG Version] Dear Shareholders / Investors, Board of Directors Thanh Dat Investment and Development announced the Board’s Resolution on the share issuance to increase equity capital from equity source. More details please download here. ...Đọc Thêm

Xem thêm