Thông tin quản trị

Công bố thông tin về việc ký hợp đồng với Công ty Kiểm toán

By : 29/06/2018
Công bố thông tin về việc ký hợp đồng với Công ty Kiểm toán

Ngày 29 tháng 06 năm 2018, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt tiến hành ký kết hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH PKF Việt Nam. Qua đó, Công ty TNHH PKF Việt Nam sẽ là đơn vị thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt. Chi tiết xin vui lòng click vào đây. ...Đọc Thêm

Xem thêm

Công bố thông tin về việc lựa chọn đơn vị Kiểm toán năm 2018

By : 26/06/2018
Công bố thông tin về việc lựa chọn đơn vị Kiểm toán năm 2018

Kính gửi Quý cổ đông/nhà đầu tư Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt trân trọng gửi đến Quý cổ đông/nhà đầu tư tài liệu về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán sẽ thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018. Chi tiết xin vui lòng click vào đây. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ bộ phận quan hệ cổ đông của Công ty Trân trọng kính báo! ...Đọc Thêm

Xem thêm

Công bố thông tin v/v phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

By : 11/05/2018
Công bố thông tin v/v phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

Kính gửi Quý cổ đông/nhà đầu tư Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt trân trọng gửi đến Quý cổ đông/nhà đầu tư tài liệu về đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty. Download tại đây. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ bộ phận quan hệ cổ đông của Công ty Trân trọng kính báo! ...Đọc Thêm

Xem thêm

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

By : 21/04/2018
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Ngày 21/04/2018, tại trụ sở Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. Các tài liệu về kỳ họp được tải tại đây. ...Đọc Thêm

Xem thêm

Báo cáo Đại hội đồng cổ đông 2018

By : 05/04/2018
Báo cáo Đại hội đồng cổ đông 2018

Kính gửi Quý cổ đông/nhà đầu tư Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt trân trọng gửi đến Quý cổ đông/nhà đầu tư, Báo cáo Đại hội đồng cổ đông năm 2018. Download tại đây. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ bộ phận quan hệ cổ đông của Công ty Trân trọng kính báo! ...Đọc Thêm

Xem thêm

Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông 2018

By : 05/04/2018
Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông 2018

Kính gửi Quý cổ đông/nhà đầu tư Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt trân trọng kính mời Quý cổ đông/nhà đầu tư về tham dự Đại hội đồng cổ đông 2018 Thư mời được Download tại đây. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ bộ phận quan hệ cổ đông của Công ty Trân trọng kính báo! ...Đọc Thêm

Xem thêm

Tờ trình Đại hội đồng cổ đông 2018

By : 04/04/2018
Tờ trình Đại hội đồng cổ đông 2018

Kính gửi Quý cổ đông/nhà đầu tư Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt trân trọng gửi đến Quý cổ đông/nhà đầu tư, Tờ trình Đại hội đồng cổ đông năm 2018. Download tại đây. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ bộ phận quan hệ cổ đông của Công ty Trân trọng kính báo! ...Đọc Thêm

Xem thêm

Nghị quyết HĐQT về việc đầu tư góp vốn vào CTCP Tân Cảng – Đồng Văn Hà Nam

By : 12/03/2018
Nghị quyết HĐQT về việc đầu tư góp vốn vào CTCP Tân Cảng – Đồng Văn Hà Nam

Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư HĐQT CTCP Đầu tư Phát triển Thành Đạt công bố Nghị quyết HĐQT về việc đầu tư góp vốn vào CTCP Tân Cảng – Đồng Văn Hà Nam. Chi tiết nghị quyết được đăng tải tại đây. Trân trọng ...Đọc Thêm

Xem thêm

NQ HĐQT về việc Thành lập Công ty TNHH MTV Đầu tư Phát triển và Thương mại Thành Đạt

By : 11/03/2018
NQ HĐQT về việc Thành lập Công ty TNHH MTV Đầu tư Phát triển và Thương mại Thành Đạt

Kính gửi Quý cổ đông/ nhà đầu tư CTCP Đầu tư Phát triển Thành Đạt công bố thông tin về việc Thành lập Công ty con sở hữu 100% vốn: Công ty TNHH MTV Đầu tư Phát triển và Thương mại Thành Đạt. Nghị quyết HĐQT được đính kèm trong file tải tại đây. Trân trọng ...Đọc Thêm

Xem thêm